Kvalitet, kompetens och kranar sedan 1951!

Kvalitet, kompetens och kranar sedan 1951!
Kvalitet, kompetens och kranar sedan 1951!

Namnet BinSell uppkom i samband med att Binab Kran AB och Sellbergs Tunghantering AB köptes upp och integrerades med den befintliga verksamheten år 1980.

De första åren

Grunden till verksamheten lades år 1951 i samband med registreringen av Aktiebolaget Lavi Fem. Företaget fortsatte under detta namn fram till fusionen som skapade BinSell i Stockholm AB nästan 30 år senare.

Kärnverksamheten

Grundbultarna i verksamheten är oförändrat lyft och tunghantering. Sedan starten har dock allt runtomkring växt, moderniserats och effektiviserats för att vi ständigt ska kunna erbjuda de i särklass bästa tjänsterna.

Idag opererar vi över 100 mobilkranar, tornkranar och kranbilar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom Storstockholm och Uppsala.

 

Miljö och Kvalitetspolicy

Övergripande policy

 • Vårt mål är att göra rätt från början
 • Marknadsföra och sälja tjänst med godkänd utrustning enligt fastställda normer och myndighetskrav
 • BinSells övergripande mål är att nå en miljömässigt acceptabel lönsamhet.
 • Våra tjänster skall vara miljömässigt godtagbara.
 • Våra insatser styrs av myndighetskrav, kundkrav, och affärskrav på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt försvarbart och ekologiskt motiverat.
 • Minska drivmedelsförbrukningen.
 • Planera arbetet så att antalet transporter minimeras och så att användandet av miljögodkända maskiner prioriteras.

Ansvar

 • VD har det övergripande ansvaret för miljö och kvalitetsfrågorna och tillser att miljö och kvalitetspolicyn upprätthålles.
 • BinSell skall åtar sig att följa miljölagstiftning och andra myndighetskrav.
 • All personal skall vara engagerad i miljöarbetet och i förbättringsarbetet. Alla ansvarar för miljöarbetet inom sin befattning.
 • Punktlighet vid leverans

Kontroll

 • Kontroll och efterlevnad enligt fastställda mål utföres på därför avsedda dokument.

Utveckling

 • Vid utveckling av nya tjänster alt. vidareutveckling av gamla tjänster skall miljöaspekter och möjligheter till återvinning beaktas.
 • Miljöarbetet skall ständigt utvecklas mot miljöförbättringar och minimering av utnyttjade materiella resurser och förebyggande av förorening.
 • Varje anställd skall så långt det är ekonomiskt försvarbart utbildas för att kunna fullfölja denna policy.
 • Arbeta med ständiga förbättringar på våra tjänster

Inköp

 • BinSells leverantörer skall påverkas av principerna i denna policy.
 • Miljöaspekter skall vägas in vid inköp. Materiel som är miljömässigt fördelaktiga skall prioriteras om dessa i övrigt är likvärdiga.

Information

 • All information inom bolaget skall kännetecknas av öppenhet och saklighet.

Uppföljning

 • BinSell skall regelbundet kontollera efterlevnaden av denna policy.